Hệ Thống chần gòn 1 kim tự động

 hệ thống tự động lên gòn , chần được mặt nệm dầy